regulamin

Regulamin konkursu „BOLD” na najlepszy projekt z użyciem materiałów firmy Cembrit 
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Konkurs”)

Organizatorem Konkursu jest Andrzej Nowak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą goodagency Andrzej Nowak z siedzibą w Poznaniu ul. Sielska 17/C (kod pocztowy 60-129), o numerze NIP 777-124-14-03 i o numerze Regon 634379810 („Organizator”) a zleceniodawcą organizacji Konkursu jest Cembrit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Taneczna 18 (kod pocztowy 02-289), o numerze NIP 5251915395 i o numerze Regon 012640664 („Zleceniodawca”).

1. Temat Konkursu

Klasyczne rozgraniczenie przestrzeni na miejsce pracy i miejsce odpoczynku ulega w dzisiejszych czasach rozmyciu. Szczególnie odczuwają to przedstawiciele wolnych zawodów w dużych miastach. Wpływ na to ma zarówno rozwój nowych technologii jak i ewolucja samego pojęcia pracy. Jesteśmy świadkami uwolnienia „pracy” z okopów czasu i przestrzeni. Coraz częściej miejscem pracy staje się przestrzeń publiczna a czas naszej aktywności zawodowej wykracza poza schemat ośmiogodzinnej zmianowości.

Czy te procesy wpływają na przestrzeń publiczną miast? Czy otwarcie tej przestrzeni dla nowych zawodów, nie koniecznie tradycyjnie z nią utożsamianych, niesie z sobą pozytywne czy negatywne konsekwencje dla nas, mieszkańców? Architekt  może na tak postawione pytania odpowiedzieć poprzez propozycje konkretnych  brył czy rozplanowania przestrzeni.

2. Zadanie konkursowe

Stwórz nową przestrzeń pracy wpisaną w konkretny obszar publiczny wybranego miasta. Zastanów się czym jest praca w dzisiejszych czasach i jakiego wsparcia wymaga? Możesz zaproponować kompleksowe rozwiązanie lub tylko jego wybrane elementy.

3. Wymagania

  • Wszystkie zaprojektowane elementy powinny być częściowo lub w całości wykonane z materiału włókno-cementowego.
  • W pracy jako jedną z lub jedyną metodę projektowania wykorzystaj projektowanie parametryczne.
  • Praca powinna zawierać́́ opis oraz rysunki lub wizualizacje projektu, ułożone na maksymalnie 5 poziomych planszach w formacie graficznym PDF o wymiarach 100x70cm, rozdzielczości 150 dpi i rozmiarze nie przekraczającym 25MB dla plików wysyłanych w formie załącznika e-mail.
  • Dla plików wysyłanych za pomocą̨̨ dysków wirtualnych maksymalny rozmiar wynosi 100mb.
  • Wszystkie plansze powinny być́́ podpisane imieniem i nazwiskiem autorów danego projektu.

​4. Cel Konkursu

Celem Konkursu jest wyłonienie projektów, które najtrafniej odpowiedzą na zadanie konkursowe, cechując się przy tym oryginalnością w estetycznym i funkcjonalnym wykorzystaniu włókno-cementu.

5. Zgłoszenia do Konkursu

1. Do udziału w Konkursie prace wykonane w ramach zadania konkursowego oraz spełniające wymagania określone w niniejszym regulaminie („Prace”) mogą̨ zgłaszać́ pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiadające pełną zdolność́ do czynności prawnych, które do dnia 01.03.2017 r. nie ukończyły 30 roku życia i są̨ studentami lub absolwentami studiów architektonicznych lub projektowych („Uczestnik”).

2. Uczestnicy mogą̨ zgłaszać́ Prace do Konkursu indywidualnie lub w grupach maksymalnie
6-osobowych.

3. Każdy Uczestnik może zgłosić́ dowolną liczbę Prac.

4. Prace można zgłaszać́ do Konkursu za pośrednictwem poczty e-mail na adres bold@goodagency.pl od dnia rozpoczęcia Konkursu tj. od dnia 13.03.2017 r. do dnia 31.05.2017 r. („Czas Trwania Konkursu”). Do zgłoszenia należy załączyć skan wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego, przy czym wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowej jest dobrowolne.

5. W Konkursie nie mogą̨ brać́ udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz Zleceniodawcy, a także pracownicy innych podmiotów związanych ze zorganizowaniem i przebiegiem Konkursu ani ich małżonkowie i krewni w linii prostej.

6. Sad konkursowy

1. Sąd konkursowy składa się̨ z minimum 3 przedstawicieli ekspertów (teoretyków i praktyków), związanych z branżą architektoniczną oraz budowlaną ze strony Zleceniodawcy oraz Organizatora.
2. Sąd konkursowy podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu nagród i wyróżnień́ po obejrzeniu nadesłanych Prac i poddaniu ich ocenie zgodnie z kryteriami określonymi w niniejszym regulaminie.

7. Kryteria oceny przez Sąd konkursowy

- ogólną jakość́ zaproponowanego rozwiązania;

- funkcjonalność́ i innowacyjność́ projektu jako całość́ jest czynnikiem przeważającym nad poziomem wykończenia detalu;

- oryginalność́: element zaskoczenia oraz wartość́ artystyczna pomysłu;

- różnorodność́: zdolność́ odnajdywania nowych miejsc do zastosowania włókno-cementu, unikalnych i zgodnych z materiałem zarówno estetycznie jak i funkcjonalnie.

8. Nagrody

1. Sąd konkursowy przyznaje nagrody I stopnia, II stopnia i III stopnia oraz wyróżnienia.

2. Dla Uczestników przewidziano:

Nagrodę̨ za I miejsce – 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)

Nagrodę̨ za II miejsce – 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych)

Nagrodę̨ za III miejsce – 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych)

3. Nagrody i wyróżnienia są̨ potwierdzane dyplomem.

4. Uczestnik Konkursu, któremu przyznano nagrodę za I, II lub III miejsce otrzyma kwotę nagrody pomniejszoną o zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości nagrody, który zostanie zapłacony do właściwego Urzędu Skarbowego zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uczestnik Konkursu przekaże wszelkie dane niezbędne do zapłaty podatku.

9. Rozstrzygniecie Konkursu i ogłoszenie wyników

1. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi po zakończeniu Czasu Trwania Konkursu w terminie do dnia 1.07.2017 r.

2. Wyniki zostaną̨ opublikowane na stronie internetowej www.cembritbold.pl a laureaci zostaną̨ dodatkowo poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej (na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail).

10. Prawa autorskie

1. Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że jest autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie mogą̨ powstać́ w związku z wykonaniem Pracy.

2. Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że powstałe w związku z niniejszym Konkursem utwory nie naruszają̨ w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że jego autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są̨ w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone.

3. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność́ prawną wobec Organizatora oraz Zleceniodawcy z tytułu niezgodności z prawdą oświadczenia określonego w pkt 1 lub 2 powyżej i zobowiązuje się̨ zwolnić Organizatora oraz Zleceniodawcę od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sadowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw.

11. Uwagi końcowe

1. O wynikach Konkursu zostanie poinformowana prasa, radio i telewizja oraz czasopisma profesjonalne.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu najpóźniej na siedem dni przed pierwszym posiedzeniem sądu konkursowego w przypadku gdy Prace złożone przez Uczestników nie spełniają wymagań ustalonych w niniejszym regulaminie.

3. Organizator może kontaktować się z Uczestnikami za pośrednictwem udostępnionych przez Uczestników adresów e-mail w celach związanych z realizacją Konkursu, w tym w celu przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny przebiegu Konkursu.

4. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać Organizatorowi pisemnie w Czasie Trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od upływu Czasu Trwania Konkursu. Pisemna reklamacja powinna zawierać powód reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej wpływu do Organizatora. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu reklamacji w sposób określony w reklamacji.

5. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych zbieranych dla celów związanych z Konkursem, które mogą obejmować imię i nazwisko, adres e-mail jest Cembrit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Taneczna 18 (02-289). Każdy Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez podania w/w danych osobowych uczestnictwo w Konkursie nie jest możliwe. Administrator danych osobowych powierzył Organizatorowi przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu w celach związanych z realizacją Konkursu w drodze umowy zawartej na piśmie na zasadach przewidzianych w przepisie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.